Pri výkone tlmočníckych služieb sme pripravení urobiť všetko pre to, aby vami organizované podujatia, stretnutia alebo rokovania v ruskom jazyku prebehli úspešne a splnili vaše očakávania. Tlmočník dbá o plynulosť prekladu medzi slovenským a ruským jazykom, ako aj o presnosť použitých výrazových prostriedkov. Veríme, že kvalitné tlmočenie je základom vášho úspechu v podnikaní.

DRUHY TLMOČENIA Z/DO RUŠTINY:

  • simultánne tlmočenie,
  • konzekutívne tlmočenie,
  • tlmočenie z listu,
  • telefonické tlmočenie,
  • sprievodcovské tlmočenie.
Tlmočenie môžeme zabezpečiť tlmočníkom, ktorý je rodeným ruskojazyčným hovorcom s vynikajúcou znalosťou slovenského jazyka.

Pri simultánnom tlmočení sa tlmočí súčasne s prejavom hovorcu. Konzekutívne tlmočenie sa využíva pri príležitostiach, keď je potrebné prekladať rečový prejav po tom, ako hovorca prestal rozprávať. Tlmočenie z listu je osobitným spôsobom tlmočenia, pri ktorom je tlmočníkovi poskytnutá písomnosť v pôvodnom jazyku. Úlohou tlmočníka je prerozprávať obsah listu v cieľovom jazyku. Pôvodný slovenský/ruský text môže byť pre tlmočníka nový alebo aj vopred známy. Telefonické tlmočenie sa v súčasnej dobe realizuje prostredníctvom štandardných telefónnych spojení, alebo modernejších dátových hlasových prenosov (VOIP, Skype a pod...). Sprievodcovské tlmočenie využívajú klienti pri organizácii výletov, exkurzií, návštev kultúrnych alebo historických pamiatok.

Tlmočnícke služby odporúčame objednať v predstihu, aspoň 16 hodín pred samotnou realizáciou tlmočenia. Za účelom dosiahnutia čo najvyššej kvality slovensko-ruského tlmočenia, je vhodné vopred oboznámiť tlmočníka s témou, o ktorej vám bude tlmočiť. Kvalitný tlmočník sa vopred pripravuje na tlmočenie podľa vašich informácií o budúcom stretnutí, rozpracúva si slovnú zásobu, číta slovenské a ruské články a dokumenty, ktoré sa týkajú témy tlmočenia. Takýto spôsob prípravy zlepšuje plynulosť tlmočenia a presnosť použitých výrazových prostriedkov. Klientovi tak zvýši pravdepodobnosť úspechu uskutočneného stretnutia.