Poskytujeme prekladateľské služby zamerané na preklady textov z ruského do slovenského jazyka a naopak. Dávame si záležať na kvalite vyhotoveného prekladu s dôrazom na pravopis, syntax a štylistiku. Preklady do ruského jazyka vyhotovuje prekladateľ, ktorý je rodený ruskojazyčný hovorca.


DRUHY PREKLADOV:

 • bežné preklady z ruštiny do slovenčiny a naopak,
 • odborné preklady zo širokej škály špecifických oblastí
  (ekonomika, právo, stavebníctvo,
  technika, kultúra, história, verejné obstarávanie, šport),
 • preklad úradných dokumentov v ruskom alebo slovenskom jazyku
  (výpis z registra trestov, rodný list, sobášny list, diplom, rozsudok atď..súdnym/úradným prekladateľom),
 • lokalizácie
  (webových stránok a počítačových programov),
 • preklady prezentácií, filmov, literárnych textov,
 • preklad článkov, časopisov,
 • štylistické a gramatické korektúry textov (ruský/slovenský jazyk).


PREKLADY DO RUŠTINY VYHOTOVUJEME:

 • v štandardných lehotách alebo ako súrne preklady na základe individuálne dohodnutého expresného termínu odovzdania prekladu podľa potreby klienta a dohody s prekladateľom,
 • z akejkoľvek odbornej oblasti, pričom náročnosť pôvodného ruského alebo slovenského textu neovplyvňuje cenu prekladu,
 • po predchádzajúcom overení rodeným hovorcom z jazyka, do ktorého sa preklad vyhotovuje (ruský native speaker).

PREKLADY Z/DO RUŠTINY VYHOTOVUJEME V PROFESIONÁLNEJ KVALITE ZA CENU 18 €/ns